REGULAMIN

 • Zarezerwowany pobyt trwa od godziny 14.00 do 11.00 w dniu wyjazdu. (o ile nie ustalono inaczej)
 • Rezerwacji dokonuje się drogą telefoniczną lub e-meilową.
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłynięciu na konto określonej kwoty.
 • Wpłata za pobyt oznacza potwierdzenie warunków rezerwacji i akceptacji regulaminu.
 • Zameldowanie Gości dokonuje się w dniu ich przyjazdu na podstawie dokumentu tożsamości.
 • W przypadku niestawienia się Gościa w Forest Villi w ustalonym terminie do godziny 08.00 rano dnia następnego po dniu planowanego przyjazdu jest równoznaczna z rezygnacją z pobytu, o ile nie ustalono inaczej.
 • Kwota zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Forest Villi.
 • Apartamenty/domki są sprzątane przed rozpoczęciem i po zakończeniu całego pobytu, o porządek w apartamentach/domkach podczas pobytu Goście dbają samodzielnie.
 • Na terenie całego obiektu mieszkalnego obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub winy ich podopiecznych.
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o poinformowanie właściciela obiektu.
 • Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla Gości naszego obiektu.
 • Ilość osób zajmujących pokoje nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
 • Gość nie może przekazać apartamentu/domku osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Osoby odwiedzające naszych Gości moga przebywac na terenie posesji tylko w godzinach 09.00-21.00
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamentach/domkach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia Forest Villi.
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Forest Villi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, właściciel oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia Forest Villi bez zwrotów kosztów.